Sijainti: Pääsivu Ajankohtaista Uutiset-kansio sitra-internet-ja-vuorovaikutuksen-uudet-muodot-raportti
Sisältö
 

Sitran ylläpitämä Kansallinen ennakointiverkosto tuottaa raportteja tulevaisuuden Suomen suuntaviivoista. Nyt julkaistu raportti käsittelee kansalaisten itseorganisoimia parvia, kokonaista ihmistä eli roolien ristiriitoja sekä vallan uusjakoa eli kansalaisten uusia osallistumistapoja.

 

Kansallinen ennakointiverkosto: Internet ja vuorovaikutuksen uudet muodot. Toim. Riitta Nieminen-Sundell. ISBN 978-951-563-642-3. Helsinki 2008. Maksuton.

 

Sitran ylläpitämä Kansallinen ennakointiverkosto järjesti keväällä 2008 Internet ja vuorovaikutuksen uudet muodot –työpajasarjan. Mukaan kutsuttiin aihealueen asiantuntijoita ja sellaisia hallinnon edustajia, joiden katsottiin hyötyvän aiheen käsittelystä.

 

Aluksi ryhmä jakoi tunnistetut ilmiöt mielekkäiksi alaryhmiksi ja äänesti niiden kiinnostavuudesta. Näin saatiin kolme eniten kiinnostusta herättänyttä aihetta tarkasteltavaksi seuraavissa tapaamisissa. Kiinnostavimmiksi teemoiksi tässä prosessissa nousivat parvet, kokonainen ihminen ja vallan uusjako.

 

Parvilla viitataan spontaaniin ja itseorganisoituvaan toimintaan vuorovaikutuksen muotona. Internet-pohjainen sosiaalinen verkostoituminen edesauttaa parvien muodostumista.

 

Kokonainen ihminen on teema, joka nousi ihmisen erilaisten roolien ristipaineesta. Omien arvojen noudattaminen on haasteellista esimerkiksi työroolissa. Kuluttamisen keskeinen rooli nykyelämässä saa myös kritiikkiä, vaikka kuluttaminen nähdäänkin myös vaikutuskanavana.

 

Vallan uusjako sai kaikista ensimmäisessä työpajassa tarkastelluista aiheista eniten ääniä. Uusien vuorovaikutusmuotojen nähdään haastavan perinteistä valtaa ja antavan mm. kansalais-kuluttajalle keinoja osallistua uusilla tavoilla.

 

Näiden avainteemojen lisäksi puheenvuorot nostivat esiin lukuisia kiinnostavia aiheita, joita osallistujien toisistaan eroavat näkökulmat rikastivat. Keskustelu jännittyi muun muassa seuraavanlaisten vastakohtaparien avulla: yhteisöllinen - yksilöllinen, oikea - väärä, kohtuus - addiktio, yksityinen - julkinen, kokonainen - vaillinainen ja virtuaalinen - fyysinen.

 

Esiin nousivat myös ikä- ja valtakysymykset, jotka osin kietoutuvat toisiinsa jo mainitussa vallan uusjako -teemassa nuorten ikäluokkien haastaessa suuria ikäluokkia uusine taitoineen ja asenteineen. Tätä kautta kaikkien aiheiden takana on muutos - pysyvyys -teema, jossa muutos oli esillä voimakkaasti läpi kaikkien työpajatapaamisten.

 

Keskeiseksi työkaluksi työpajasarjassa muodostui verkossa toimiva, mikrobloggaava Jaiku-yhteisö (www.jaiku.com) , johon perustettiin iVUM-niminen kanava työpajalaisten ajatustenvaihtoa varten. Kanava on julkinen, joten keskusteluun osallistuivat myös muut Jaikun käyttäjät. Jotkut kanavalle heitetyt avaukset saivat kymmeniä kommentteja, joiden myötä saadut ideat ja näkemykset ovat vaikuttaneet tähän raporttiin. Kiitämme kaikkia osallistuneita.

 

Maksuttoman raportin saa ladattua seuraavasti:

 

Osoitteessa

 

http://www.sitra.fi/fi/Julkaisut/Julkaisuhaku/julkaisuhaku.htm

 

kirjoitetaan kenttään "ISBN" raportin numero

 

978-951-563-642-3

 

Klikataan painiketta Käynnistä haku ja uudessa näkymässä Lataa pdf.

  • Jyväskylän yliopisto - Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos - PL 35 (MaB) - 40014 Jyväskylän yliopisto - Puh. (014) 260 1211 (vaihde) - Fax. (014) 260 2535